Αρνητικές Τριβές
Image Image

Σε αντίθεση με τις απλουστευμένες συμβατικές μεθόδους κατά τις οποίες οι εκτιμήσεις των αρνητικών τριβών είναι υπερεκτιμημένες και συχνά αποτελούν άνω όριο προσέγγισης του προβλήματος, μπορεί να αποδειχθεί ότι οι ασκούμενες δυνάμεις πασσάλου ομάδας εξαρτώνται από το επιφανειακό φορτίο, τη διάταξη των πασσάλων, τη θέση του πασσάλου, την οριακή τιμή και τη δυσκαμψία της πλευρικής τριβής.


Image Image Image

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού