Επιφανειακές

Image

Υπολογισμός της Φέρουσας Ικανότητας Επιφανειακών Θεμελιώσεων με εφαρμογή της μεθόδου Οριακής Ισορροπίας . Εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωκώδικα 7 και αποτίμηση των επιπτώσεων ταυτόχρονης δράσης οριζόντιας δύναμης και καμπτικής ροπής σε διαγράμματα Φέρουσας Ικανότητας.

Εφαρμογή μη γραμμικών αριθμητικών μεθόδων 2-D or 3-D σε ειδικές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με γειτνιάζοντα κτήρια.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού