Κοιτοστρώσεις - Πάσσαλοι
Image

Σχεδιασμός κοιτοστρώσεων σε συνδυασμό με πασσάλους κτηριακών έργων σε δυσμενείς εδαφικές συνθήκες. Συνδυασμός στατικών και σεισμικών φορτίσεων.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων.

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού