Κοιτοστρώσεις

Image

Θεμελίωση δίδυμων δεξαμενών πετρελαίου σε πολύ συμπιεστό υπέδαφος. Συνδυασμός στατικών και σεισμικών φορτίσεων.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων.

Image

Θεμελίωση αγωγού μεγάλης διαμέτρου. Συνδυασμός στατικών και σεισμικών φορτίσεων.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού