Μεμονωμένοι Πάσσαλοι

Image

Image
Σχεδιασμός μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση με εφαρμογή κανονισμών (Ευρωκώδικα, DIN 4014, AFNOR, AASHTO). Χρήση 3-D μη γραμμικής ανάλυσης σε πολύ ειδικές περιπτώσεις.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων.

Image


Πρόβλεψη της απόκρισης πασσάλου ελεύθερης και πακτωμένης κεφαλής υπό οριζόντια φόρτιση. Ανάλυση με θεώρηση της μη γραμμικής απόκρισης του εδάφους και της ρηγμάτωσης του πασσάλου.

Πλήρης αλληλεπίδραση και εφαρμογή της μεθόδου υποκατασκευών (sub-structuring).


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού